Wymagana rozdzielczość ekranu min. 300px!
Ustaw Twój ekran w poziomie...
Zamknij ten komunikat<br>Akceptuję pliki cookies
 
Bezpłatne pomiary|Fachowy montaż|Sprawny serwis|ZAMÓW »
 
 
wielkość tekstu: A A A
 

Polityka prywatności

 

Drogi Internauto, Kliencie,

25 maja 2018 weszło w życie nowe prawo dotyczące ochrony danych osobowych, obowiązujące na terenie całej Unii Europejskiej (RODO). Dotyczy ono każdego przedsiębiorcy, również firmy Stolimpex.

W przyszłości, podobnie jak w minionych latach, postępujemy z Twoimi danymi osobowymi w ostrożny i odpowiedzialny sposób.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stolimpex Piotr Milczarek, zwany dalej Administratorem z siedzibą w: 05-200 Wołomin, ul. Ogrodowa 28, NIP 1250531822.

2. Z Administratorem możesz kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: jw. lub za pośrednictwem e-mail: info@stolimpex.pl.

3. Twoje dane otrzymujemy w związku z zawarciem umowy, złożeniem zamówienia telefoniczne lub drogą mailową, za pośrednictwem korespondencji mailowej, formularza na stronie internetowej, lub pozyskujemy z ogólnie dostępnych źródeł.

4. Administrator zgodnie z zasadą minimalizacji zbiera wyłącznie dane osobowe zwykłe, nie stosuje profilowania, ani nie podejmuje żadnych zautomatyzowanych decyzji względem przetwarzania danych.

5. Twoje dane będą przetwarzane w do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich dalsze przetwarzanie.

6. Twoje dane, a w szczególności:

 • dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania),
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny, adresy e-mail),
 • dane identyfikacyjne (np. PESEL),
 • dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności realizowanych na rachunek i z rachunku),
 • dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),
 • dane behawioralne (np. dane posiadanych produktów bądź usług oraz sposobu ich wykorzystania),
 • dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Tobą komunikacji),

przetwarzane będą w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w celu:

 1. nawiązania z Tobą relacji handlowej,
 2. prowadzenia korespondencji handlowej,
 3. zawarcia, rozwiązania umów - do czasu zakończenia ich trwania, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umowami, np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji,
 4. realizacji umowy sprzedaży, weryfikacji zdolności płatniczej,
 5. ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, co może obejmować sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi, czyli w naszym uzasadnionym interesie,
 6. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego, np. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
 7. prowadzenia ewidencji elektronicznej kontrahentów, zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju systemów informatycznych Administratora,
 8. prowadzenia korespondencji elektronicznej,
 9. realizacji zobowiązań, wynikających z umów zawartych przez Administratora z dostawcami,
 10. wewnętrznych celów administracyjnych

7. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty, przetwarzające dane na zlecenie Administratora, takie jak:

 • podmioty dostarczające i wspierające nasze systemy teleinformatyczne,
 • podmioty świadczące na naszą rzecz usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną,
 • banki i inne instytucje płatnicze oraz towarzystwa ubezpieczeniowe,
 • podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską, spedycyjną i przewozową,
 • podmioty podwykonawcze, których działanie jest niezbędne do wykonania umów,
 • podmioty podwykonawcze, których działanie jest niezbędne w procesie likwidacji roszczeń reklamacyjnych,
 • pracownicy Administratora.

8.Podane przez Ciebie dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (czyli obszar Unii Europejskiej oraz Norwegii, Lichtensteinu i Islandii).

9. Twoje dane osobowe przechowywane będą:

 • przez czas nie dłuższy, niż jest to niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów, czyli przez czas niezbędny do zawarcia i wykonania umowy oraz okres, po którym nastąpi przedawnienie się roszczeń, wynikających z umowy,
 • przez okres określony w przepisach prawa, np. okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać faktury i dokumenty księgowe.

10. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, oraz prawo do ich:

 • sprostowania, jeśli dane są wadliwe lub niekompletne,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • usunięcia w sposób częściowy lub całkowity,
 • przenoszenia, jeśli będzie to technicznie możliwe.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy sprzedaży. Administrator przetwarza Twoje dane tylko wtedy gdy jest to konieczne i w zakresie niezbędnym do wykonania takiej umowy lub przedstawienia oferty na Twoją prośbę. Niepodanie takich danych (np. adresu dostawy) uniemożliwiłoby zawarcie i wykonanie umowy. Również w przypadku sporządzania oferty handlowej niepodanie danych, umożliwiających jej przesłanie (np. adresu pocztowego lub mailowego) może uniemożliwić przedstawienie oferty. Podanie pewnych danych jest również wymogiem prawnym, wynikającym z innych przepisów (dotyczy to np. danych do faktury).

12. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, posiadasz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

13. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 
 
 
 
 
 
 

Bezpłatne pomiary|Fachowy montaż|Sprawny serwis|ZAMÓW &raquo;

Znaki Jakości Stolimpex|ZOBACZ &raquo;

Najczęśćiej zadawane pytania|ZOBACZ &raquo;

 
Sonda
Co jest dla Ciebie ważne?
 
Wizyty

Wizyt dzisiaj [24-06-2024]: 314 | Wizyt ogółem: 147300 | Przeglądających stronę: 1

Projekt:   [based on Quick.Cms]